Polityka prywatności (RODO)

Zadaniem tej polityki prywatności jest przekazanie informacji o tym, w jaki sposób SAMKA.pl gromadzi, przetwarza oraz przechowuje dane osobowe użytkownika, który korzysta z tej strony www. Dotyczy to wszystkich danych osobowych, które podaje się w serwisie SAMKA.pl za pomocą niniejszej strony www. Dotyczy to przede wszystkim takich sytuacji, jak przekazanie danych osobowych w formularzu DODAJ ANONS oraz KONTAKT. Narzędzia te służą zapewnieniu serwisowi SAMKA.pl możliwości kontaktu z użytkownikiem, cele wyjaśnienia świadczonych usług.

W prezentowanej tutaj polityce, wszystkie zwroty: „SAMKA.pl”, „my”, „nasze” itp. określają podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkowników.

Administratorem danych osobowych jest SAMKA.pl. Oznacza to odpowiedzialność w/w podmiotu za bezpieczne wykorzystywanie danych osobowych. Odbywa się ono zgodnie z obowiązującym prawem, a szczególnie zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, a w wybranych przypadkach zgodnie z umową, którą zawarł z nami użytkownik.

Zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności RODO, a także dodatkowymi informacjami, które dotyczą serwisu SAMKA.pl i świadczonych przez niego usług. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o ich przekazanie drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@samka.pl.

Dane osobowe – czym są i jakie dane zbieramy?

Danymi osobowymi określamy wszystkie informacje o charakterze osobistym. Są to dane, które umożliwiają zidentyfikowanie konkretnej osoby. Danymi osobowymi nie są dane, które nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby, czyli dane zanonimizowane.

Serwis SAMKA.pl może zbierać, gromadzić, wykorzystywać, przetwarzać, przechowywać, przekazywać następujące dane osobowe:

 • Dane pozwalające określić tożsamość – imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Dane te służą do weryfikacji tożsamości, w celu świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane kontaktowe – informacje te wykorzystujemy do kontaktowania się z użytkownikiem. Dane kontaktowe wykorzystywane przez SAMKA.pl to adres e-mail, numer telefonu, adres i dane rozliczeniowe.
 • Dane techniczne i dane dotyczące wykorzystania – są to informacje powiązane ze sprzętem wykorzystywanym przez użytkownika, do łączenia się z serwisem SAMKA.pl. Mogą one obejmować adres IP urządzenia, dane logowania, indywidualny identyfikator użytkownika, wersję oprogramowania, dodatki, ustawienia językowe, ustawienia plików cookie, słowa kluczowe wpisane w wyszukiwarce przez które trafiło się do serwisu, konfigurację JavaScript, czas czyli porę dnia i nocy, w których użytkownik korzysta z serwisu, używane i odwiedzane obszary na stronie, czas spędzony na nich, a także pozostałych podstronach i sekcjach serwisu.
 • Dane marketingowe i dane o komunikacji – w ich skład wchodzi zapis zgody użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych i informacyjnych od serwisu oraz stron trzecich. Dane te mogą również obejmować brak udzielonej zgody.

Dokładny zakres danych osobowych, które są niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez SAMKA.pl, można znaleźć w osobnym regulaminie każdej z tych usług. Ich aktualna treść została opublikowana na stronach serwisu SAMKA.pl.

Serwis SAMKA.pl nie gromadzi wrażliwych danych osobowych o swoich użytkownikach, takich jak ich preferencje seksualne, przekonania religijne, rasa, narodowość, przynależność do związków zawodowych, informacje o stanie zdrowia, dane genetyczne, dane biometryczne lub informacje o światopoglądzie.

W serwisie SAMKA.pl mogą znajdować się hiperłącza – linki, prowadzące do stron zewnętrznych, należących do osób trzecich. Mogą to również być działające pluginy – wtyczki, aplikacje, a także pliki cookies oraz reklamy partnerów. Pragniemy poinformować naszych użytkowników, że kliknięcie w taki link lub uruchomienie apletu / połączenia, może oznaczać wyrażenie zgody osobom trzecim, na zbieranie danych o użytkowniku, a także dzielenie się nimi ze swoimi partnerami handlowymi. Nie mamy możliwości kontrolowania działania stron www należących do naszych partnerów – stron trzecich, jak również nie mamy wpływu na stosowane przez nich zasady ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników.

Dane osobowe – jak je zbieramy

SAMKA.pl zbiera dane, w tym również dane osobowe, aby skutecznie świadczyć użytkownikom swoje usługi i zapewniać im produkty. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony prywatności, zbieramy wyłącznie te dane, które są nam niezbędne. Dla zapewnienia możliwości korzystania z naszych usług i produktów, w przypadkach kiedy jest to podyktowane obowiązującymi przepisami prawa lub podpisanymi z nami umowami i regulaminami, konieczne może być zweryfikowanie tożsamości użytkownika. Brak zgody na uzyskanie wymaganych danych osobowych, oznacza brak możliwości autoryzacji, a tym samym anulowanie zamówienia lub procesu rejestracji. Jeśli taka sytuacja wystąpi, zobowiązujemy się natychmiast powiadomić o tym użytkownika.

Gromadzenie danych w serwisie SAMKA.pl odbywa się na różne sposoby. Jeden z nich to bezpośrednie przekazanie danych przez użytkownika. Może to mieć miejsce w następujących przypadkach.

 • Przekazanie danych na stronie SAMKA.pl, w celu uzyskania kontaktu z właścicielem lub administratorem serwisu,
 • Złożenie wniosku o udzielenie dostępu do korzystania z produktów lub usług oferowanych przez SAMKA.pl,
 • Udział w konkursach, promocjach lub ankietach,
 • Zwrócenie się do SAMKA.pl z prośbą o wysłanie informacji handlowych, reklamowych itp.
 • Wysłanie wiadomości do pomocy technicznej SAMKA.pl.

Również kiedy użytkownik wchodzi na strony serwisu SAMKA.pl i przegląda je, zbieramy dane przy wykorzystaniu różnego rodzaju technologii. Zbierane przez nas dane są danymi technicznymi i dotyczącymi wykorzystania.

Serwis SAMKA.pl pozyskuje również dane osobowe od osób trzecich lub wtedy, kiedy są one dostępne publicznie. Przykłady takich sytuacji to:

 • Dane techniczne mające zapobiegać oszustwom i pomagającym w ocenie ryzyka,
 • Dane służące do określenia tożsamości i dane kontaktowe pochodzące z ogólnodostępnych źródeł – odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe – w jaki sposób z nich korzystamy?

Głównym celem gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez SAMKA.pl jest konieczność wywiązania się z warunków umowy, zawartej z użytkownikiem. Ponadto, dane osobowe pozwalają nam zapewnić należytą jakość usług, które użytkownik u nas zamówił. Dane osobowe są również wykorzystywane przez SAMKA.pl w następujących przypadkach:

 • Do realizacji podyktowanych prawem interesów SAMKA.pl lub prawnie podyktowanych interesów stron trzecich, a interes użytkownika jest nadrzędny wobec nich.
 • Do wywiązywania się z obowiązków prawnych, spoczywających na SAMKA.pl. Przykładem jest konieczność wywiązania się z obowiązku przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obowiązki te mogą również wynikać z ustawy o usługach płatniczych oraz pozostałych przepisów, odnoszących się do instytucji i firm płatniczych.
 • Na podstawie świadomie wyrażonej zgody przez użytkownika. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do wycofania tejże zgody, jeśli nie jest ona konieczna do tego, aby SAMKA.pl mogła się wywiązywać z obowiązków określonych przepisami prawa, które są w tym przypadku nadrzędne.
 • Aby zapewnić serwisowi SAMKA.pl skuteczną komunikacje z użytkownikiem. Komunikacja odbywa się za pomocą wiadomości e-mail i służy do informowania o oferowanych produktach, świadczonych usługach, a także do dostarczania informacji o bezpieczeństwie oraz alertów w sprawie możliwych oszustw. Wykorzystujemy również te narzędzia aby informować użytkownika o planowanej przerwie w świadczeniu usług, a także przekazywania innych wiadomości, związanych z poprawianiem jakości naszych usług.

Serwis SAMKA.pl może wykorzystywać zautomatyzowane narzędzia do podejmowania decyzji – w tym także do profilowania. W praktyce oznacza to, że możemy wykonywać automatyczną analizę danych osobowych użytkowników. Jest ona realizowana w następujących celach:

 • Do przeprowadzenia analiz oceny ryzyka, które mogą być wymagane przepisami prawa – np. w celu potwierdzania i autoryzacji korzystania przez użytkownika z usług SAMKA.pl.
 • Do podejmowania działań zapobiegających i chroniących przed ryzykiem kradzieży lub oszustwami, na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe – do jakich celów są wykorzystywane

Serwis SAMKA.pl gromadzi dane osobowe do następujących celów:

 • Zawieranie i wykonywanie umów dotyczących świadczenia przez SAMKA.pl usług, w tym np. jednorazowych transakcji płatniczych lub założenia i prowadzenia konta użytkownika w naszym serwisie.
 • Przetwarzania transakcji płatniczych, zamówionych poprzez korzystanie z bezpiecznych płatności Przelewy24.pl, a także informowania użytkownika o statusie tych płatności.
 • Przeprowadzenia wymaganych prawem analiz oceny ryzyka, m.in. do potwierdzenia i autoryzacji korzystania z usług świadczonych przez SAMKA.pl. Wymagane w tym celu dane dotyczą danych pozwalających określić tożsamość oraz danych kontaktowych. Dane te są konieczne do tego, aby serwis SAMKA.pl mógł ocenić złożony przez użytkownika wniosek o korzystanie z oferowanych usług i produktów, celem zawarcia umowy z serwisem. Jest to również niezbędne do tego, aby SAMKA.pl mógł się wywiązać ze swoich prawnych obowiązków.
 • Ochrony firmy i zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Dane te mogą obejmować dane służące do określenia tożsamości oraz dane transakcyjne. Dotyczy to niżej wymienionych przypadków:
 • weryfikacja tożsamości użytkownika i porównania danych do weryfikacji ich zgodności,
 • zapisywania danych do celów rozstrzygania możliwych sporów i obsługi złożonych przez użytkownika reklamacji, w tym również przekazania ich do instytucji osobowych, odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów na tle transakcji płatniczych.
 • Zarządzania relacjami użytkownika z serwisem SAMKA.pl. Dotyczy to informowania użytkownika o zmianach w umowie lub Polityce Prywatności RODO, a także poproszenie użytkownika o udzielenie informacji o tym, w jaki sposób serwis SAMKA.pl może poprawić jakość świadczonych usług lub stworzyć nowe, oczekiwane przez użytkownika.
 • Udzielenia pomocy przy rozwiązywaniu sporów związanych z usługami, kontaktowania się z użytkownikiem, wysyłania powiadomień o określonych usługach, np. informowania o awariach, przerwie w dostępie do serwisu, planowanych pracach modernizacyjnych i związanych z aktualizacją serwisu i jego oprogramowania.
 • Informowania o statusie oraz historii realizowanych transakcji.
 • Wystawiania, dostarczania i przechowywania faktur wraz z pozostałymi dokumentami księgowymi.
 • Wykorzystywania danych osobowych w raportach o transakcjach i monitoringu, w ramach zawartej z użytkownikiem umowy.
 • Wykorzystywania danych osobowych do celów wewnętrznych – audytów, sprawozdawczości, raportowania, analiz, eksploracji, a także badań służących poprawie produktów, tworzeniu nowych i realizacji usług oraz zapewnienia komunikacji.
 • Analizie danych, potrzebnych do poprawy funkcjonowania serwisu SAMKA.pl, jej usług i produktów, w tym również podejmowanych działań marketingowych. W skład zbieranych danych wchodzą dane techniczne i dane dotyczące korzystania z usług. Będą one wykorzystane do analiz i ulepszania istniejących oraz tworzenia nowych usług i produktów. Dane te mogą również posłużyć do planowania i organizowania promocji, informowania o korzyściach, które wg SAMKA.pl mogą mieć wartość i być przydatne dla użytkownika, jak również tych, które mogą go zainteresować i poprawić ocenę korzystania z serwisu SAMKA.pl.

Dane osobowe – komu je ujawniamy i z kim się nimi dzielimy

 • SAMKA.pl przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom, z którymi wiążą nas umowy handlowe. Służą one pomocą w wykonywaniu przez nas działalności i są to firmy będące dostawcami usług i sprzętu informatycznego, programów i mechanizmów od dystrybucji newsletterów.
 • SAMKA.pl przekazuje również dane osobowe na żądanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, urzędników państwowych lub innych osób trzecich, zawsze kiedy jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub nakazami sądowymi bądź organów ścigania. Zapewniamy naszych użytkowników, że dołożymy wszelkich starań, aby dane osobowe udostępniane w/w stronom trzecim były bezpieczne. Wykorzystamy do tego celu dostępne narzędzia techniczne i organizacyjne, upewniając się ponadto że w/w strony trzecie będą przetwarzać przekazane przez nas dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności

Dane osobowe – marketing

SAMKA.pl przekazuje swoim użytkownikom dane marketingowe – pod warunkiem że użytkownik wyraził na to zgodę lub wtedy, kiedy subskrybuje nasze produkty lub usługi. Wysyłamy również informacje marketingowe wtedy, kiedy nasi użytkownicy wzięli udział w konkursie, skorzystali z oferty promocyjnej lub przystąpili do ankiety – w których podanie danych kontaktowych było konieczne.

W każdym z w/w przypadków, SAMKA.pl prowadzi szczegółowy rejestr danych marketingowych i tych wykorzystywanych do komunikacji. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania takich informacji. W tym celu należy kliknąć link o rezygnacji / anulowania subskrypcji. Można go odnaleźć w komunikatach wysyłanych przez SAMKA.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do tego, aby wykorzystywać dane marketingowe i dane dotyczące komunikacji do tego, by poprawiać, ulepszać i personalizować reklamy i promocje w swoim serwisie.

Dane osobowe – przechowywanie

Przechowujemy dane osobowe tak długo, ile jest to niezbędne do realizacji celu, w którym dane te zostały zebrane. SAMKA.pl ustala sposób przechowywania danych aby było to zgodne z wymogami prawnymi – umownymi lub ustawowymi, a także księgowymi.

Dane osobowe – prawo osób, której te dane dotyczą

Każdemu użytkownikowi serwis SAMKA.pl zapewnia możliwość wykonywania praw, gwarantowanych przepisami prawa. W celu uzyskania pewności, że użytkownik jest uprawniony do składania wniosków w imieniu osoby w której występuje, SAMKA.pl może poprosić o udzielenie dodatkowych informacji, które pozwolą na autoryzację, weryfikację i potwierdzenie tożsamości.

Prawa użytkownika, którego dane dotyczą to:

 • Prawo dostępu do danych osobowych – użytkownik może żądać informacji o przetwarzanych na jego temat danych osobowych,
 • Prawo poprawiania danych osobowych – użytkownik może prosić o korygowanie niedokładnych lub błędnych danych,
 • Prawo usunięcia danych osobowych – użytkownik może prosić o skasowanie danych osobowych na jego temat. Jednocześnie zaznaczamy że serwis SAMKA.pl może być zobowiązany do tego, aby przestrzegać wymaganego prawnie obowiązku do archiwizowania danych przez określony czas,
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – użytkownik może prosić o to, aby część jego danych została oznaczona jako ograniczone do przetwarzania tylko w określonych przypadkach,
 • Prawo przenoszenia danych – użytkownik może prosić o to, aby SAMKA.pl przekazał podane przez użytkownika dane do innego, wskazanego przez niego administratora,
 • Prawo do automatycznego podejmowania decyzji indywidualnych, w tym również profilowania,
 • Prawo do złożenia sprzeciwu wobec bezpośredniego marketingu,
 • Prawo do złożenia skargi – użytkownik może złożyć skargę wobec SAMKA.pl, z powodu przetwarzania przez serwis jego danych osobowych. Skargę należy złożyć do organu, który jest właściwym organem nadzorującym przetwarzanie i ochronę danych osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody – użytkownik może wycofać złożone zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody zapobiega dalszemu ich przetwarzaniu przez SAMKA.pl, pod warunkiem że nie istnieją zgodne z prawem podstawy, pozwalające by SAMKA.pl w dalszym ciągu mógł to robić.

Wszystkie w/w prawa oraz sytuacje w których użytkownik może korzystać ze swoich praw, wynikają z przepisów prawa oraz mają prawne podstawy do przetwarzania przez SAMKA.pl danych osobowych użytkowników.

Użytkownicy chcący skorzystać ze swoich praw, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@samka.pl.

Dane osobowe – bezpieczeństwo: ochrona i przechowywanie

Serwis SAMKA.pl podejmuje wszystkie możliwe środki prawne, organizacyjne oraz techniczne, aby zapewnić danych osobowym maksymalne bezpieczeństwo. Zobowiązujemy się również do przestrzegania obowiązków i wyjątków, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

Regularnie również przeprowadzamy przegląd stosowanych zasad bezpieczeństwa dotyczących gromadzenia, przechowywania, przetwarzania danych osobowych. Analizujemy również rozwiązania służące bezpieczeństwu fizycznemu. Ma to zapobiec zniekształceniom, zmianom, stracie, wykorzystywaniu lub nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych użytkowników SAMKA.pl.

Wdrożyliśmy także procedury, określające sposób postępowania w przypadkach, w których podejrzewamy naruszenie danych osobowych. W takich sytuacjach informujemy użytkowników, których może to dotyczyć, jak również przekazujemy tę informację organom i instytucjom regulacyjnym.

Dane osobowe – osoby nieletnie

 • Serwis SAMKA.pl ani dobrowolnie, ani aktywnie nie zbiera, nie wykorzystuje, nie ujawnia danych osobowych osób niepełnoletnich, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi osób pełnoletnich.
 • Serwis SAMKA.pl świadczy usługi, które nie są przewidziane i nie są stworzone dla osób nieletnich.
 • W przypadku uzyskania wiedzy, że SAMKA.pl zgromadził dane osobowe osób niepełnoletnich, podejmie działania zmierzające do ich bezzwłocznego usunięcia.
 • Serwis SAMKA.pl zwraca się do rodziców i opiekunów osób niepełnoletnich o to, aby interesowali się działaniami, które ich podopieczni podejmują w sieci. Zachęcamy również do zadbania o to, aby dane osobowe osób niepełnoletnich, które pozostają pod ich opieką, nie były udostępniane bez ich zgody.

Dane osobowe – zmiany w polityce prywatności i obowiązek użytkownika o informowaniu o zaistniałych zmiana w jego danych osobowych

 • Serwis SAMKA.pl poinformuje swoich użytkowników o wszystkich zmianach, które zostaną wprowadzone do Polityki Prywatności,
 • Prosimy użytkowników o aktualizowanie w serwisie SAMKA.pl swoich danych osobowych, które uległy zmianie. Jest to ważne dla zapewnienia prawidłowego wywiązywania się z umów, które zostały zawarte pomiędzy użytkownikiem a serwisem.
 • Informacje o zmianach w danych osobowych można przekazać kontaktując się z serwisem SAMKA.pl.

Kontakt z serwisem SAMKA.pl