Regulamin serwisu SAMKA.PL

Zanim przystąpisz do rejestracji, przeczytaj dokładnie regulamin portalu.

§ 1 Postanowienia ogólne i podstawowe zasady korzystania z serwisu

1). Poniższy regulamin zwany dalej Regulaminem formułuje zasady użytkowania serwisu internetowego będącego pod adresem https://samka.pl zwanego dalej Serwisem.

3). Administrator Serwisu realizuje, w oparciu o przepisy zawarte w poniższym Regulaminie oraz w zgodzie z właściwymi zasadami prawa polskiego, a konkretnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204), a włączając w to konsumentów, także zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 Poz. 827), zwana dalej Ustawą o prawach konsumenta, usługi umożliwiające korzystanie z potencjału informatycznego, przekazywanie danych cyfrowych, zawierających stronę internetową https://www.samka.pl, w celu zachowania informacji, zawierających anonse towarzyskie, zwane dalej Ogłoszenia, ocen do Ogłoszeń, zwanych dalej Komentarze, które pojawiają się na stronie https://www.samka.pl, zwaną dalej Usługi.

4). Kontakt z Administratorem Serwisu jest dostępny pod adresem mailowym kontakt@samka.pl. W przypadku wnoszenia reklamacji należy kontaktować się pod adresem mailowym kontakt@samka.pl. Administrator Serwisu jest dostępny całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

5). Serwis przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły pełnoletność. Dotyczy to zarówno osób korzystających z Serwisu, zwanych dalej Użytkownikami, jak i przeglądających zasoby Serwisu, zwanych dalej Odwiedzającym.

6). Aby Administrator Serwisu mógł realizować Usługi Użytkownika Serwisu, musi dojść do podpisania właściwej umowy pomiędzy Administratorem Serwisu, a Użytkownikiem Serwisu, przy użyciu odpowiednich formularzy interaktywnych znajdujących na stronie Serwisu.

7). Serwis musi być wykorzystywany zgodnie z regulaminem, wszelkie odstępstwa są zakazane.

8). Serwis nie może być wykorzystywany niezgodnie z prawem polskim i międzynarodowym. Zakazane jest przekazywanie treści kolidujących z prawem zarówno w Ogłoszeniach, Komentarzach, jak i w innych treściach opatrzonych loginem Użytkownika. Dotyczy to treści obraźliwych, naruszających dobro osób trzecich, podburzających do nienawiści i propagujących rasizm i dyskryminację płciową, rasową, religijną, wiekową, kulturową i inne.

9). Niedozwolone jest zamieszczanie linków, informacji i odnośników do stron niezatwierdzonych przez Administratora Serwisu. Dotyczy to Ogłoszeń, Komentarzy, czy innych treści dostępnych w Serwisie. Niedozwolone jest lokowanie reklam i innych treści promocyjnych i przesyłanie ich do innych Użytkowników Serwisu, bez zgody Administratora Serwisu. Zakazane jest również prowadzenie działalności marketingowej, promocyjnej i reklamowej.

10). Wszyscy Użytkownicy i osoby korzystając z Serwisu, wyrażają zgodę na respektowania praw Administratora Serwisu, Użytkowników i innych korzystających I odwiedzających. Dotyczy to praw autorskich do znajdujących się w Serwisie treści, a także majątkowych i osobistych. Niezgodne z Regulaminem Serwisu jest naruszanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisu, przetwarzanie, kopiowanie i przekazywanie informacji bez wyraźnej zgody Użytkowników Serwisu. Wyjątkiem są sytuacje określone Regulaminem. Zakazane jest działanie na szkodę Administratora Serwisu i Użytkowników Serwisu.

11). Administrator Serwisu może zablokować możliwość korzystania z Serwisu osobom, których działania są niezgodne z Regulaminem Serwisu.

12). Jeżeli zostaną rażąco naruszone zasady prawa i Regulamin Serwisu, Administrator Serwisu może podjąć kroki mające na celu usunięcie Ogłoszeń, Komentarzy, które zamieścił Użytkownik Serwisu i zakazać publikowania kolejnych Ogłoszeń, Komentarzy przez tego Użytkownika Serwisu, a także tych, w których pojawiły się kluczowe frazy prowadzące do naruszenia Regulaminu. Jeżeli Użytkownik Serwisu nie zaprzestanie naruszania prawa i Regulaminu może zostać pozbawiony Ogłoszeń, Komentarzy według norm określonych w Regulaminie.

§ 2 Rodzaje użytkowników serwisu

1). Występują dwie grupy Użytkowników Serwisu, co jest nierozerwalnie związane z specyfiką działania Serwisu, z którego zasobów korzysta Użytkownik Serwisu : Ogłoszeniodawca i Klient.

2). Wszystkie dane Użytkownika Serwisu, Usługi, z jakich korzysta, oferty, jakie dla niego generuje Serwis i informacje, które gromadzi, stanowią Konto Użytkownika. Do Użytkownika Serwisu należy cały zasób danych przynależnych do niego, który otwierają się po zalogowaniu do Serwisu.

3). Klient to Użytkownik Serwisu, który zarejestrował się w Serwisie na podstawie warunków określonych przez Regulamin Serwisu. Klient jest zobowiązany do zawarcia umowy na wykonywanie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną. Klient jest upoważniony do korzystania z usług Serwisu poprzez przeglądania ogłoszeń i zamieszczanie Komentarzy. Tylko posiadacz statusu Klient może korzystać z tych Usług Serwisu.

4). Ogłoszeniodawca to Użytkownicy Serwisu, który zamieścił Ogłoszenie w Serwisie na podstawie warunków określonych w Regulaminie Serwisu. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy na odpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną. Ogłoszeniodawca jest upoważniony do zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie.

5). Ogłoszeniodawca otrzymuje swój status w momencie, kiedy zarejestruje swoje Konto Użytkownika.

6). Ogłoszeniodawca jest uprawniony do edytowania Ogłoszeń, które dotyczą Konta Użytkownika, poprzez system skonfigurowany z Użytkownikiem i jego Kontem Użytkownika (zarządzanie, wygaszanie, uaktualniania danych Ogłoszenia, weryfikowanie sposobów realizowania opłat oraz zapłat za nadawanie Ogłoszeń, wstawianie fotografii do Ogłoszeń oraz zamieszczanie i usuwanie nowych zdjęć do Ogłoszenia, rejestrowanie przypomnień w postaci e-maila lub sms-a).

7). Ogłoszeniodawca w stosunku do wystawionych Ogłoszeń może korzystać z dodatkowych funkcji Serwisu, które pozwalają na edytowaniu Ogłoszeń, które są skonfigurowane z Kontem Użytkownika.

§ 3 Zasady zawierania umów oraz rejestracji użytkowników serwisu

1). Ogłoszeniodawca, zawierając umowę, poprzez formularz Dodaj anons dostępny na stronie https://www.samka.pl, nabywa możliwość zamieszczania Ogłoszeń, natomiast Klient poprzez formularz rejestracyjny zwana dalej Rejestracją.

2). Rejestracja pod nazwą Klienta i Ogłoszeniodawcy jest możliwa poprzez przekazanie loginu, hasła I adresu e-mail, na który wpłynie link aktywacyjny.

3). Rejestracja odbywa się po podjęciu i wyrażeniu zgody, by przekazywanie treści informatycznych nastąpiło przed wygaśnięciem terminu do zrezygnowania z umowy, który opisany jest w Ustawie o prawach konsumenta, co równoważne jest z ubyciem praw do odstąpienia od umowy. Klient może zrezygnować z umowy ze skutkiem natychmiastowym, poprzez funkcję polegającą na usunięciu Konta Użytkownika, dostępną w Panelu użytkownika. Ogłoszeniodawca może usunąć Konto Użytkownika w podobny sposób, umowy przez niego zawarte nie ulegną zmianie w Ogłoszeniach.

4). Po zarejestrowaniu jako Klient powstaje Konto Użytkownika potrzebne do rozpoznawania Użytkownika Serwisu, aby odpowiednio administrować tym Kontem, w tym korzystać z funkcji przynależnych do Użytkowników Serwisu Ogłoszeniodawców.

5). Po zarejestrowaniu jako Ogłoszeniodawca powstaje Konto Użytkownika potrzebne do rozpoznawania Użykownika Serwisu, aby odpowiednio administrować Ogłoszeniami przynależnymi do Konta i korzystać z dodatkowych funkcji.

6). Użytkownik Konta pozostaje odpowiedzialny za efekty powstałe po udostępnieniu swojego Konta Użytkownika osobie trzeciej, szczególnie za dane pozwalające na korzystanie z Serwisu osobie niezarejestrowanej.

7). Administrator Serwisu może odmówić wyemitowania lub oddalić zamieszczenie Komentarza na prośbę Ogłoszeniodawcy, dotyczy to nadmiaru Komentarzy napisanych przez tego samego Użytkownika lub o tej samej treści.

8). Administrator Serwisu może zablokować konto Użytkownika Serwisu oraz zlikwidować wszystkie dane należące do Użytkownika Serwisu (Komentarze) jeżeli dojdzie do naruszenia zasad Rejestracji lub dopisywania Komentarzy w Serwisie. Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany drogą mailową na adres, który został udostępniony przy Rejestracji. Po przedstawieniu wyjaśnień Konto Użytkownika Serwisu może zostać odblokowane.

9). Administrator Serwisu może zlikwidować Konto Użytkownika Serwisu oraz wszystkie dane z nim związane, jeżeli Użytkownik Serwisu nie będzie aktywny przez 12 miesięcy. Użytkownik Serwisu nie wykona żadnych ruchów na Koncie i nie będzie się logował do Konta Użytkownika Serwisu.

10). Jeżeli Administrator Serwisu zostanie powiadomiony, pismem urzędowym, o bezprawnych właściwościach danych wprowadzonych do Komentarzy lub do Ogłoszeń albo powiązanych z nim działań Administrator Serwisu może dokonać poniższych czynności:

 • przywołać Użytkownika Serwisu do natychmiastowego złożenia wyjaśnień odnośnie do legalności jego postępowania I przedstawienia dowodów wyjaśniających jego punkt widzenia, pod rygorem zlikwidowania jego Konta Użytkownika, Komentarzy, Ogłoszeń z Serwisu
 • niezwłocznie zablokować Konto Użytkownika I dopisanych do niego Komentarzy, Ogłoszeń oraz usunąć całkowicie Konto Użytkownika z Serwisu.

§ 4 Zasady dodawania ogłoszeń w serwisie

1). Rozpowszechnianie Ogłoszenia w Serwisie jest możliwe po dokonaniu Rejestracji Ogłoszeniodawcy.

2). W przypadku udostępnienia Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca zapewnia, że wszystkie treści, a konkretnie fotografie i dane osobowe, które są składowymi Ogłoszenia zamieszczanego przez Ogłoszeniodawcę, są prawdziwe, przedstawiają stan obecny oraz dotyczą osoby, której numer telefonu został zamieszczony w Ogłoszeniu.

3). Poprzez zamieszczenia Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca potwierdza, że dane zawarte w Ogłoszeniu nie łamią jakichkolwiek praw osób trzecich, a dokładniej dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych I osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Tym samym Ogłoszeniodawca zapewnia, że jest w posiadaniu praw autorskich do emitowanych w ramach Ogłoszeń treści chronionych prawem autorskim, a konkretnie zdjęć, w opcji, która pozwala na umieszczenie ich poprzez Ogłoszenie w Serwisie. Albo, że osoby trzecie wydały zgodę na umieszczenie, ich treści objętych prawem autorskim, przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie.

4). Zasób emitowanego Ogłoszenia musi podlegać pod właściwy dział lub kategorię (Panie, Panowie, Masaż, Bdsm, itp.), do którego jest skierowane. Niedozwolone jest kierowanie Ogłoszeń o charakterze promocyjnym, propozycji kupna, sprzedaży, wynajmu oraz wszelkiego rodzaju usług, do których wymagana jest jakakolwiek przedpłata (sms-y, doładowania). Jeżeli zasób Ogłoszenia jest nieadekwatny do kategorii Administrator Serwisu, może samodzielnie dokonać korekty i przenieść do właściwego działu.

5). Ogłoszenie, aby mogło być umieszczone w Serwisie, musi być sprecyzowane przez poniższe wymogi techniczne:

 • cała dokumentacja fotograficzna i dane osobowe, które stanowią Ogłoszenie, muszą być zgodne ze stanem aktualnym, faktycznym i dotyczyć osoby przedstawionej w Ogłoszeniu, a także być ściśle powiązane z numerem telefonu zawartym w Ogłoszeniu,
 • każde pojedyncze Ogłoszenie może zawierać dane tylko jednej osoby (nie dotyczy klubów i par),
 • przynajmniej jeden z wymiarów dotyczących fotografii w Ogłoszeniu nie może występować w mniejszej skali niż 350px,
 • zdjęcia zamieszczane w Ogłoszeniach muszą być bieżące, nie starsze niż 2 lata,
 • jedna z fotografii dołączona do Ogłoszenia musi przedstawiać całą sylwetkę osoby, do której odnosi się Ogłoszenie,
 • zdjęcia zamieszczone w Ogłoszeniu nie mogą być print screenami (zrzutami) ekranów, ani kopiami strony internetowej, monitora, gazety, fotografii analogowych,
 • zdjęcia, które są składowymi Ogłoszenia, nie mogą mieć załączanych adresów stron internetowych, czy innych widocznych danych kontaktowych,
 • fotografie dołączone do Ogłoszenia powinny być bardzo dobrej jakości,
 • zdjęcia nie mogą być powiększane, ani posiadać wad związanych ze zbyt dużą kompresją,
 • fotografie nie mogą być obrabiane graficznie, tak by utraciły naturalną wartość np.: wymianę tła na inne, instalacja cyfrowych ozdób: serduszka, uśmiechy I inne, zbyt mocny kontrast lub wysycenie barw,

6). Powyższe informacje dotyczące fotografii, znajdują również zastosowanie w obróbce filmów audiowizualnych.

7). Administrator Serwisu może sprawdzić Ogłoszenia, czy są zgodne z niniejszym Regulaminem.

8). Jeżeli Ogłoszenie nie odpowiada zasadom Regulaminu, Administrator Serwisu może zablokować jego emisję w Serwisie, zablokować możliwość korzystania z już istniejącego lub całkowicie usunąć Ogłoszenie z Serwisu.

9). Jeżeli Administrator Serwisu otrzyma pismo urzędowe lub zostanie powiadomiony o bezprawnym, nielegalnym charakterze treści zamieszczonych w Ogłoszeniach lub przynależnej do nich działalności albo nabycia wątpliwości co do przystawalności Ogłoszenia do Regulaminu Serwisu, a konkretnie wątpliwości co do autentyczności informacji przekazanych przez Użytkownika Serwisu w Ogłoszeniu Administrator Serwisu może podjąć następujące kroki:

 • polecenie Użytkownikowi Serwisu natychmiastowego usunięcia fałszywych informacji z Ogłoszenia, pod rygorem zablokowania Ogłoszenia i dostępu do Serwisu albo zlikwidowania Ogłoszenia występującego w Serwisie;
 • polecenie Użytkownikowi Serwisu do przekazania w trybie natychmiastowym oryginalnych i niezmienionych treści w celu sprawdzenia ich autentyczności i zgodności z zasadami Regulaminu Serwisu pod rygorem zablokowania Ogłoszenia i dostępu do Serwisu albo zlikwidowania Ogłoszenia występującego w Serwisie;
 • polecenia Użytkownikowi Serwisu przesłania w trybie natychmiastowych innych niezmienionych fotografii osoby, która została pokazana na umieszczonych w Ogłoszeniu zdjęciach, aby potwierdzić zgodność z oryginałem i danymi zawartymi w Regulaminie, pod rygorem zablokowania Ogłoszenia i dostępu do Serwisu albo zlikwidowania Ogłoszenia występującego w Serwisie;
 • polecenie Użytkownikowi Serwisu przesłania w trybie natychmiastowym Administratorowi Serwisu dowodów świadczących o działaniu w imieniu prawa I przedstawienie wiarygodnych informacji na temat stanowiska Użytkownika Serwisu w odpowiedzi na zarzuty działań bezprawnych, pod rygorem zablokowania Ogłoszenia i dostępu do Serwisu albo zlikwidowania Ogłoszenia występującego Serwisie;
 • polecenie Użytkownikowi Serwisu do przesłania w trybie natychmiastowym dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika Serwisu, skanu lub wyraźnego zdjęcia, na adres e-mail Administratora Serwisu;
 • wstrzymanie zamieszczania Ogłoszenia w Serwisie, aż do całkowitego zablokowania Użytkownika Serwisu.

10). Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do zaleceń ust. 9 i wszystkich podpunktów umieszczonych powyżej Administrator Serwisu i będzie miał wszelkie prawa po temu, by pozbawić Użytkownika Serwisu dostępu do możliwości zamieszczania Ogłoszeń, odebrania dostępu do już zamieszczonych Ogłoszeń Użytkownika Serwisu.

11). Jeżeli po sprawdzeniu przez Administratora Serwisu, treści zamieszczonych przez Użytkownika Serwisu, o których mowa w ust. 9 i wszystkich podpunktach, okaże się, że doszło do naruszenia prawa przez Użytkownika Sieci Regulaminu Serwisu, Administrator Serwisu udzieli informacji o braku zgody na działania niezgodne z polityką Regulaminu Serwisu. Administrator Serwisu wezwie Użytkownika Serwisu do przekazania informacji na temat swojego działania i poleci przedstawić dane na temat stanu faktycznego i wyjaśnić dlaczego, wystąpiły rozbieżności zawartych w treści Ogłoszenia. Jeżeli weryfikacja nie wykaże legalności zasobów dotyczących Ogłoszenia, Administrator Serwisu nie wyrazi zgody na umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie, zablokowanie Ogłoszenia lub zlikwidowanie Ogłoszenia.

12). Administrator Serwisu powiadomi w trybie natychmiastowym Użytkownika Serwisu o zamiarze przerwania jego współpracy z Serwisem albo o zaistnieniu sytuacji, o których mowa w ust. 9. Informacje zostaną przekazane poprzez e-mail lub sms.

13). Ogłoszeniodawca ma obowiązek aktualizować treść Ogłoszenia, za każdym razem jak ulegnie ona zmianie.

14). Ogłoszeniodawca może aktualizować treść swojego Ogłoszenia za pomocą narzędzi dostępnych w Panelu użytkownika lub poprzez kontakt mailowy z Administratorem Serwisu.

15). Wszystkie aktualizacje Ogłoszenia muszą być zgodne z wymogami dotyczącymi ust. 5 powyżej.

16). Administrator Serwisu może odmówić zmiany fotografii zawartych w Ogłoszeniu, jeżeli od ostatniej aktualizacji upłynął okres krótszy niż 30 dni lub aktualizowane zdjęcia dotyczą innej osoby niż w Ogłoszeniu.

17). Ogłoszeniodawca, umieszczając fotografie przedstawiającą jego wizerunek oraz dane i zasób innych treści pozwala, by te informacje były oglądane przez innych członków Serwisu. Powinien zdawać sobie sprawę, że te informacje są ogólnodostępne.

18). Zamieszczając swoje ogłoszenie w Serwisie, Użytkownik ma świadomość wniesienia opłaty 50 zł brutto, miesięcznie zwana dalej Opłata. Dotyczy ona emisji Ogłoszenia przez 1 miesiąc.

19). Administrator Serwisu zamieszcza Ogłoszenie natychmiast po otrzymaniu Opłaty. Wpłatę Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy Administratora Serwisu poprzez płatność online za pomocą portalu bezpiecznych transakcji – Przelewy24.pl. Data płatności to data wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Administratora Serwisu.

20). Jeżeli Użytkownik Serwisu, zgodnie z Regulaminem zawrze umowę, nie jest zobowiązany do wniesienia Opłaty. Jeżeli jednak chce korzystać z zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie, jest zobowiązany do wniesienia Opłaty. Na wyraźne polecenie Użytkownika Serwisu i za wyraźną zgodą Administratora Serwisu ogłoszenie może być zamieszczone przed wpłatą Użytkownika na Konto Administratora Serwisu. Ogłoszenie może być widoczne przez jeden miesiąc. Aktywacja Ogłoszenia następuje po dokonaniu Opłaty i przedłuża go na miesiąc od wpłynięcia Opłaty na Konto. Termin pomniejsza się o dni emisji warunkowej.

21). Na 5 dni przed upływem terminu ważności Ogłoszenia Administrator Serwisu zawiadamia o konieczności dokonania opłaty na kolejny miesiąc, zanim Ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu. Zawiadomienie o upływie ważności Ogłoszenia następuje poprzez e-maila lub sms-em.

22). W przypadku nieuiszczenia opłaty za Ogłoszenie, Administrator Serwisu automatycznie usuwa Ogłoszenie.

23). W przypadku wniesienia Opłaty, po której nie nastąpiła aktywacja Ogłoszenia przez Administratora Serwisu lub rezygnacja z zamieszczenia Ogłoszenia, opłata ulega zwrotowi na konto bankowe Ogłoszeniodawcy.

24). Jeżeli Administrator Serwisu był gotów świadczyć Usługi, ale z winy Ogłoszeniodawcy do nich nie doszło, Opłata nie podlega zwrotowi w tym:

 • jeżeli doszło do zablokowania Konta Ogłoszeniodawcy przez Administratora Serwisu z powodu naruszenia Regulaminu lub brak reakcji Użytkownika Serwisu na zarzuty dostarczania przerobionych zdjęć określonych w ust. 9,
 • jeżeli Administrator Serwisu otrzyma urzędowe pismo dotyczące nielegalnego wykorzystywania treści przez Użytkownika Serwisu w serwisie Ogłoszenia i blokuje albo usuwa Ogłoszenia z Konta Ogłoszeniodawcy,
 • jeżeli sam Ogłoszeniodawca, na swój wyraźny wniosek korzysta z zablokowania przez Administratora Serwisu dostępu do Serwisu Ogłoszenia w okresie ważności Ogłoszenia.

§ 5 Prawa własności intelektualnej

1). Wszelkie prawa do produktu są zastrzeżone. Cała oprawa graficzna i wszystkie jej elementy, rozwiązania informatyczne i techniczne, a w szczególności zawartość baz danych i innych części składowych Serwisu, kody HTML, XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie prawnej, ze względu na prawa autorskie i wszystkie powiązania należące do Administratora Serwisu lub innych podmiotów uprawnionych do tego. Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i modyfikowanie treści Serwisu w jakichkolwiek celach oprócz osobistych. Zabronione jest udostępnianie treści serwisu osobom trzecim. W Serwisie mogą znajdować się treści, fotografie lub inne obrazy graficzne, które są własnością Użytkowników Serwisu lub osób trzecich.

2). Administrator Serwisu jest jedynym posiadaczem prawa ochronnego do znaku towarowego “SAMKA.pl”. Wykorzystywanie znaku towarowego “SAMKA.pl” bez zgody i wiedzy Administratora Serwisu jest zabronione pod rygorem sankcji prawnych. Administrator Serwisu nie zgadza się na korzystanie z przedmiotowego znaku towarowego i nie udziela zgody Użytkownikom Serwisu ani innym osobom korzystającym z Serwisu.

3). Użytkownicy Serwisu, Ogłoszeniodawca, Klient gwarantują, że zamieszczone informacje w Ogłoszeniu lub Komentarzu nie godzą w prawa i dobre imię osób trzecich, nie naruszają praw autorskich, osobistych, wartości przemysłowych i praw do ochrony baz danych. Ogłoszeniodawca i Klient gwarantują, że zamieszczone w Ogłoszeniach i Komentarzach informacje, fotografie są ich własnością albo posiadają prawa autorskie do zamieszczonych w Ogłoszeniach i Komentarzach, w opcji, która pozwala na zamieszczenie zgodne z Regulaminem Serwisu ogłoszenia i Komentarza w Serwisie oraz gwarantują zgodę na korzystanie przez Administratora Serwisu poprzez udzielenie Licencji oraz, że korzystanie z Licencji przez Administratora Serwisu w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.

4). W momencie, kiedy zostanie zamieszczone Ogłoszenie lub Komentarz w Serwisie, Ogłoszeniodawca i Klient zezwalają aby, Administrator Serwisu korzystał z niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, zwanej dalej Licencją, z treści i utworów, zwanych dalej Utworami, zamieszczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu zgodnie z Regulaminem, na zasadach zawartych w trakcie zainicjowania umowy w zakresie:

 • utrwalania i powielanie Utworu każdą techniką w tym: drukarską, zapisu magnetycznego, reprograficzną, czy zapisu cyfrowego,
 • rozpowszechniania oryginału Utworu wraz z powielonymi egzemplarzami i wprowadzanie ich do obrotu,
 • dystrybuowania Utworu poprzez rozpowszechnianie publiczne tak, by każdy mógł mieć do niego dostęp w każdy wybrany przez siebie sposób.

5). Administrator Serwisu posiada prawo, które obejmuje Licencję, do korzystania z Utworów znajdujących się w Serwisie, aby zagwarantować funkcjonowanie, informowanie i promocję Serwisu i Ogłoszeń wystawionych w serwisie przez osoby trzecie, nawet kiedy Ogłoszeniodawca lub Klient zrezygnuje z Usług Administrator Serwisu albo po zlikwidowaniu z Serwisu Ogłoszenia, lub Konta Użytkownika.

6). Ogłoszeniodawca, który emituje Ogłoszenie, jednocześnie upoważnia Administratora Serwisu do pewnych zmian w zdjęciach będących elementem składowym Ogłoszenia:

 • do każdej fotografii może być dołączony znak wodny albo napis informujący o nazwie Serwisu,
 • każda fotografia powinna być obrobiona graficznie, tak by była dostosowana do wymogów Serwisu: kadrowanie, korekta rozdzielczości, zmiany wielkości zdjęcia,
 • twarz osoby, która jest widoczna na zdjęciu, może być zasłonięta na prośbę Użytkownika Serwisu, który emituje Ogłoszenie,
 • wszelkie zmiany I modyfikacje na fotografii tylko na wyraźną prośbę Użytkownika Serwisu zamieszczająego Ogłoszenie.

7). Ust. 6 dotyczy również modyfikacji publikacji audiowizualnych, zamieszczanych przez Użytkownika Serwisu ze zgodą na prze konwertowanie publikacji na inne formaty, uwzględniając zmianę jakości, długości i ilości wyświetlanych klatek.

8). Administrator Serwisu może korzystać z praw do Utworów w obrębie Polski i poza jej granicami.

9). Administrator Serwisu otrzymuje Licencję na czas nieoznaczony i nieodwołalny.

10). Administrator Serwisu może udzielać kolejnych licencji w ramach posiadanych praw do Licencji.

11). Użytkownik Serwisu udostępniający, w postaci Utworu, wizerunek osoby trzeciej, ma obowiązek zaświadczyć, że jest upoważniony do korzystania z wizerunku osoby trzeciej i ma na to jej zgodę, a ulokowanie wizerunku osoby trzeciej w Utworze i zamieszczenie go w Ogłoszeniu w Serwisie, zapewnia udzielenie Licencji na rzecz Administratora Serwisu oraz korzystanie przez Administratora Serwisu z Utworu w ramach Licencji, nie będzie godzić w prawa tej osoby. Użytkownik Serwisu zezwala Administratorowi Serwisu na korzystanie z Licencji, która pozwala na zamieszczenie Utworu w Serwisie wraz z Ogłoszeniem osoby, której wizerunek jest zamieszczony w Utworze, w ramach wyrażonej zgody także po rezygnacji lub usunięciu Użytkownika Serwisu z Usług Administratora Serwisu.

12). Zarejestrowany Użytkownik Serwisu jest odpowiedzialny, w postaci odszkodowania, wobec Administratora Serwisu za wszelkie krzywdy, jakie poniósł Administrator Serwisu, za sprawą zamieszczonego Ogłoszenia lub Komentarza przez Użytkownika Serwisu oraz związane z korzystaniem Licencji przekazanej przez Użytkownika Serwisu.

§ 6 Polityka prywatności oraz dane osobowe

1). W momencie Rejestracji Użytkownik Serwisu zgadza się na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnie zamieszczonych podczas Rejestracji oraz z chwilą zmiany tych danych przez Administratora Serwisu podczas zmiany lub modyfikacji. Administrator Serwisu, jako administratora danych obowiązuje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. Z 2018r. Poz 1000), w zakresie korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu na zasadach wskazanych w Regulaminie.

2). Podczas Rejestracji przyszły Użytkownik Serwisu przekazuje dane osobowe, które Administrator Serwisu przetwarza, aby Użytkownik Serwisu mógł korzystać z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu:

 • numer telefonu,
 • imię, pseudonim lub nick,
 • adres e-mail,
 • wiek, waga, wzrost,
 • lokalizacja, w której zawiera się miejscowość, ulica.

3). Użytkownik Serwisu gwarantuje, że dane osoby trzeciej, które były użytkowane na potrzeby Serwisu, są zamieszczone za jej wiedzą i zgodą, mogą być przetwarzane przez Administratora Serwisu przy wykorzystaniu zasad tego Regulaminu.

4). Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imiona I nazwisko, wizerunek, imiona rodziców, data urodzenia, numer i data ważności dowodu osobistego oraz płeć, aby sprawdzić Użytkownika Serwisu i legalność zamieszczonego przez niego Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem Serwisu.

5). Dane osobowe zawarte w ust. 4 ulegną zlikwidowaniu po zakończeniu procesu sprawdzającego.

6). Użytkownik Serwisu jest odpowiedzialny przed Administratorem Serwisu za wszelkie krzywdy i szkody, jakich dozna Administrator Serwisu, zamieszczając w Serwisie Ogłoszenie albo Komentarz przez tego Użytkownika . Dotyczy to również Licencji na Utwór , który wykorzysta Administrator Serwisu, a który zamieści Użytkownik Serwisu.

7). Administrator Serwisu jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu i osób trzecich, których dane zostały udostępnione w Ogłoszeniu lub Komentarzu przez Użytkownika Serwisu do administrowania Serwisem, w zgodzie z Regulaminem.

8). Administrator Serwisu ma obowiązek zadbać o prywatność Użytkowników Serwisu i osób trzecich, których dane osobowe zawarte zostały w Ogłoszeniach i Komentarzach Użytkowników Serwisu oraz zadba, używając wszelkich możliwych standardów technicznych powszechnie stosowanych, przy działalności o tej specyfice, aby ochronić interesy i przekazane dane osobowe:

 • użytkować i przetwarzać zgodnie z zasadami prawa,
 • gromadzić do celów zgodnych z prawem i nie wykorzystywać nielegalnie,
 • gromadzić we właściwych konkretnie potrzebnych celach,
 • gromadzić w celu identyfikacji i weryfikacji osób zainteresowanych, nie dłużej niż to konieczne.

9). Administrator Serwisu jest zobowiązany do przedsięwzięcia odpowiednich kroków, by zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ochrona powinna być odpowiednia do skali zagrożeń danych osobowych objętych ochroną. Szczególnie dokładnie powinny być zabezpieczone dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, przetwarzanie przez osoby nieodpowiednie z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zniszczeniem czy utratą.

10). Użytkownik Serwisu przekazuje Administratorowi Serwisu swoje dane w sposób dobrowolny, ale niezbędny do tego by Administrator Serwisu mógł świadczyć Usługi zawarte w Regulaminie.

11). Administrator Serwisu ma obowiązek zapewnić wgląd do swoich danych Użytkownikowi Serwisu w celu ich poprawienia, zlikwidowania czy zmniejszenia zakresu przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, a nawet cofnięcia wyrażonej zgody jakimkolwiek momencie. Aby tego dokonać, należy porozumieć się z Administratorem Serwisu.

12). Dane osobowe, które Użytkownik przekazał Administratorowi Serwisu, Administrator Serwisu ma obowiązek usunąć wraz z zaprzestaniem korzystania z usług Serwisu przez Użytkownika Serwisu.

13). Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez Administratora Serwisu w celach:

 • dochodzenia roszczeń spowodowanych niewywiązaniem się Użytkownika Serwisu z umowy,
 • zabezpieczania obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 • zabezpieczenia przed oszustwami I nadużyciami,
 • przechowywanie danych przez okres 5 lat.

14). Jeżeli Użytkownik Serwisu poda dane nieprawdziwe, wtedy Administrator Serwisu nie jest odpowiedzialny za jego działalność w Ogłoszeniach i Komentarzach.

15). Administrator Serwisu może zezwolić na korzystanie z Usług Serwisu Użytkownikowi Serwisu po potwierdzeniu legalności danych osobowych przy użyciu odpowiednich dokumentów. Jeżeli Administrator Serwisu będzie żywił uzasadnione wątpliwości, może nie zawrzeć umowy na świadczenie Usług, Rejestracji Konta Użytkownika, zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie. Administrator Serwisu wysyła wtedy do Użytkownika Serwisu informację o braku zgody na zawarcie umowy.

16). Administrator Serwisu może poczekać z zawarciem umowy na świadczenie Usług z Użytkownikiem Serwisu na potwierdzenie legalności danych zawartych w Ogłoszeniu lub Komentarzu, a konkretnie legalności danych osobowych i ich przetwarzania oraz wizerunku osoby trzeciej będącej częścią składową Ogłoszenia, poprzez pokazanie Administratorowi Serwisu oryginalnych, bez jakichkolwiek dokonanych zmian, fotografii, zgody na przetwarzanie danych pochodzących od właściwych osób przez Administratora Serwisu. Jeżeli dokumenty przedstawione przez Użytkownika Serwisu nie przekonają do swej legalności Administratora Serwisu, Administrator może odmówić świadczenia Usług na rzecz Użytkownika Serwisu oraz wspomóc się brakiem zgody na Rejestrację Konta Użytkownika Serwisu, oraz usunięciem Ogłoszeń i Komentarzy.

17). Administartor serwisu ma obowiązek zapewnić ochronę innych danych technicznych, które są gromadzone w wyniku korzystania z Serwisu, osób korzystających z Serwisu należą do nich:

 • logi systemowe, czyli dane dotyczące każdorazowego zalogowania na strony Serwisu, zawierają: datę, czas wizyty, adres IP, które są potrzebne do administrowania stroną i celów statystycznych,
 • cookies, czyli alfanumeryczne dane zapisywane na urządzeniu komputerowym osoby korzystającej z Serwisu za pomocą przeglądarki internetowej. Wykorzystywane są podczas rozpoznawania konkretnych osób odwiedzających Serwis i pomagają w zbieraniu danych o komputerze tychże osób. Informacje przekazywane Administratorowi Serwisu za pomocą cookies potrzebne są do utrzymania sesji, zoptymalizowania potrzeb osoby zalogowanej i poprawienia jakości korzystania z Serwisu,
 • pliki web beacons, czyli obrazy graficzne na stronie Administratora Serwisu potrzebne do zliczenia odwiedzających i by móc korzystać z plików cookies. Administrator Serwisu zbiera te informacje, by poprawiać treśc i funkcjonalność od strony odwiedzającego. Web beacons nie zbierają żadnych danych oprócz tych, które przekazuje standardowo przeglądarka odwiedzającego,
 • fingerprint, czyli dane zbierane od zalogowanych użytkowników.

18). Serwis może oferować połaczenia do stron wewnętrznych, które pomagają korzystać z zasobów, jakie daje Serwis. Obecność linków nie jest jednoznaczne z poparciem ze strony Administratora Serwisu i nie jest jednoznaczne ze współpracą z podlinkowaną witryną internetową, produktem czy usługą reklamową. Administrator Serwisu nie odpowiada za treści zawartych na tych stronach, ani za przetwarzanie danych osobowych przez te firmy. Administrator Serwisu, po otrzymaniu zgody od Użytkownika Serwisu będzie wysyłał, na adres e-mail dostarczony w procedurze Rejestracji, wiadomości zawierające informacje, które bezpośrednio dotyczą działania Serwisu.

19). Użytkownik Serwisu zgadza się na zbieranie i katalogowanie danych niezbędnych Administratorowi Serwisu do wykonania obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o prawach konsumenta.

20). Zebrane przez Administratora Serwisu dane mogą być przetwarzane w celach:

 • obsługi i edytowaniu Ogłoszenia lub oferty zatrudnienia,
 • obsługi konta Użytkownika,
 • obsługi reklamacji i wszystkich innych zgłoszeń,
 • nawiązywania kontaktu z Ogłoszeniodawcą w celu informacji o świadczonych Usługach,
 • sprawdzanie aktywności Użytkowników,
 • ustalenia, rozwiązywania, ochrony i dochodzenie roszczeń,
 • realizowanie Usług płatniczych,
 • monitorowanie i zapewnianie bezpieczeństwa świadczonych Usług, przeciwdziałanie zachowaniom nielegalnym i oszustwom,
 • kontrolowanie i rozpatrywanie dyspozycji Użytkowników, wysyłanych przez formularz kontaktowy,
 • analizowanie danych statysytcznych,
 • gromadzenie danych do celów archiwizacyjnych, związanych z przepisami obowiązującego prawa.

21). Administrator Serwisu może przekazywać dane Użytkowników podmiotom, które współpracują z Administratorem Serwisu w oparciu o świadczenie usług drogą elektroniczną: usługi sms, usługi płatnicze, usługi hostingowe, usługi analizy danych statystycznych, usługi konsultingowe, usługi audytowe.

§ 7 Odpowiedzialność Administratora Serwisu

1). Wszelkie informacje, które występują w Serwisie, posiadają niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu prawa kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Administratora Serwisu.

2). Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter zamieszczanych w Serwisie Ogłoszeń i Komentarzy. Odpowiedzialność spada na Użytkownika Serwisu, który napisał Komentarz lub zamieścił Ogłoszenie.

3). Administrator Serwisu nie odpowiada wobec osób trzecich, których prawa osobiste, autorskie, majątkowe zostały naruszone poprzez emitowane w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarze. Odpowiedzialność spada na Użytkownika Serwisu, który napisał Komentarz lub zamieścił Ogłoszenie.

4). Administrator Serwisu zablokuje dostęp do Ogłoszenia lub Komentarza Użytkownikowi Serwisu, jeżeli otrzyma potwierdzone urzędowo informacje o bezprawnym i nielegalnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub komentarzu. Administrator Serwisu powinien być powiadomiony o bezprawności zamieszczonego Ogłoszenia lub Komentarza.

5). Administrator Serwisu nie jest usługodawcą świadczącym pośrednictwo w nawiązywaniu znajomości I nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z powodu zawarcia znajomości między Użytkownikami Serwisu, a osobami odwiedzającymi.

6). Administrator serwisu jest zobowiązany do świadczenia Usług na jak najwyższym poziomie, ale nie odpowiada za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, nieprzewidywaną awarią lub nielegalną ingerencją osób trzecich w funkcjonowanie Serwisu.

7). Z powodu czasowych prac serwisowych Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialność, za czasowe wyłączenia działania Serwisu.

8). Zawartość Serwisu nie odzwierciedla światopoglądu ani opinii Administratora Serwisu. Administrator Serwisu ma prawo redagować, skracać teksty i usuwać treści zabronione, obraźliwe lub naruszające zasady Regulaminu.

9). Administrator Serwisu nie odpowiada za działania Użytkowników Serwisu i osób trzecich, Odwiedzających niezgodne z obowiązującym prawem lub niezgodne z celem działania Serwisu.

§ 8 Procedura reklamacyjna

1). Reklamacje dotyczące jakości usług, które świadczy Administrator Serwisu, a także działania dotyczące zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, odmowa świadczenia Usług, lub usunięcie Użytkownika Serwisu bądź oskarżeniem osoby trzeciej o nielegalne wykorzystywanie wizerunku w Serwisie należy składać na adres e-mail kontakt@samka.pl.

2). Złożona reklamacja powinna zawierać dane idnetyfikacyjne Użytkownika Serwisu, których użył przy Rejestracji do Serwisu, po uwzględnieniu ewentualnych modyfikacji. W przypadku osób, które nie są Użytkownikami Serwisu: imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe jak: e-mail zgłaszającego reklamację, dokładne zaznaczenie Ogłoszenia, Komentarza, którego reklamacja dotyczy, następnie dołączenia nicka lub numeru telefonu zawierającego się w reklamowanym Ogłoszeniu, czy Komentarzu oraz treści I zakres, które naruszają dobra osobiste osoby reklamującej.

3). Administrator Serwisu ma obowiązek zapoznać się i rozpatrzyć każdą reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Odpowiedź powinna być skierowana na e-mai , z którego została wysłana reklamacja.

4). Reklamacja na Usługi nie jest udzielana.

5). Administrator Serwisu oznajmia, że istnieją pozasąadowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które określają powyższe ustępy, ale istnieje też możliwość mediacji na zasadach określonych w ustawie z dn. 17 listopada 1964- kodeks cywilny ( Dz. U 1964 nr 43 poz.296 ze zm.).

§ 9 Przepisy końcowe

1). Administrator Serwisu może zmienić jednostronnie postanowienia Regulaminu bez podawania przyczyn.

2). W przypadku wniesienia zmian do Regulaminu przez Administratora Serwisu niezwłocznie zostaną zamieszczone w Regulaminie Na stronie Serwisu.

3). Regulamin i zmiany ,jakie mogą być wniesione do Regulaminu wchodzą w życie w momencie ogłoszenia ich na stronie internetowej.

4). Umowy dotyczące świadczenia Usług pomiędzy Użytkownikiem serwisu a Administratorem serwisu, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmian dotyczących Regulaminu podlegają nowej wersji Regulaminu, chyba ,że Użytkownik wypowie umowę z terminem wypowiedzenia 1 miesiąc od dnia poinformowania go przez Administratora Serwisu o zmianie Regulaminu, czego wynikiem jest wygaśnięcie umowy po 30 dniach. Termin ten jest liczony, jeżeli w pierwszym dniu otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik, wypowie umowę to wypowiedzenie wynosi 1 miesiąc, jeżeli później to ulega skróceniu aż do 1 miesiąca od otrzymania informacji odnośnie zmian w Regulaminie. Użytkownik Serwisu jest powiadamiany o zminach Regulaminu droga e-mailową wskazaną w procesie Rejestracji. Czynność powiadomienia jest skuteczna z tym samym dniem.

5). W przypadku nieważności lub nieskuteczności jakiegokolwiek punktu Regulaminu pozostałe postanowienia są wiążące dla obydwu stron.

6). Niniejszy Regulamin jest do wglądu na stronie https://www.samka.pl.